Boek mij voor een lezing of workshop

“De theologische wetenschap is niet alleen een van de oudste, maar ook een van de meest populaire wetenschappen. Populair in die zin, dat ook de gewone man er niet slechts bij gebaat en in geïnteresseerd is, maar er ook tot op aanzienlijke hoogte zelf inzicht in en begrip van kan hebben.”

Dit schreef de Hervormde theoloog Arnold Albert van Ruler in 1968. Sindsdien is de culturele en kerkelijke situatie in Nederland sterk veranderd. Van Ruler hield meditaties voor de AVRO. Nederland was nog door en door christelijk. Dat is voorbij. Toch heeft Van Ruler nog steeds principieel gelijk. De theologie is een bijzondere wetenschap om vele redenen, en een daarvan is dat in geen enkele andere wetenschap de band tussen ‘professional’ en ‘leek’ zo sterk is als hier. Bij theologische vragen staat ieder mens, gelovig of niet, op het spel en daarom verdiepen de meeste mensen zich nog steeds vroeg of laat in dezelfde vragen als waar theologen zich vanuit hun professie voortdurend mee bezig houden. Aan die band geef ik zelf als predikant gestalte. Ik doe dat ook graag voor iedere groep waar ik iets mag vertellen over of vanuit het christendom.

Je kunt me boeken voor een lezing of workshop over een van de volgende onderwerpen: w.m.dekker[at]hotmail.com

De God van de Bijbel

 • De God van het Oude Testament
 • De verhouding van het Oude en Nieuwe Testament
 • De wetenschappelijke en de gelovige uitleg van de Bijbel: bijten die elkaar?
 • Het offer van Abraham: Genesis 22 in zijn uitleg vroeger en nu
 • Bijbelse hermeneutiek

Bijbelboeken: hun theologie en hun actualiteit

 • Het boek Exodus
 • Het boek Job
 • Het boek Prediker
 • Het boek Hosea
 • Het Evangelie naar Marcus
 • De brieven aan de Korinthiërs
 • De brief aan de Efeziërs

Grote theologen

 • Augustinus en de ‘Belijdenissen’
 • Augustinus en ‘De stad van God’.
 • Thomas à Kempis en de ‘Navolging’
 • Maarten Luther: zijn leven en werk
 • Het karakter Luther: Luther als mens, als echtgenoot en vader
 • Maarten Luther: zijn theologie en actualiteit
 • Maarten Luther en ‘De vrijheid van een christen’
 • Calvijn en de ‘Institutie’
 • De klassieke gereformeerde theologie (Francesco Turrettini)
 • Isaäc da Costa en de ‘Bezwaren tegen de geest der eeuw’
 • Hermann Friedrich Kohlbrugge: leven, werk, actualiteit
 • J.H. Gunning jr en ‘Het kruis des Verlossers’
 • Gerardus van der Leeuw: leven, werk, actualiteit
 • Karl Barths tweede ‘Römerbrief’ (1922): aanleiding, inhoud en actualiteit
 • Oepke Noordmans: leven, werk, actualiteit
 • K.H. Miskotte: leven, werk, actualiteit
 • A.A. van Ruler: leven, werk, actualiteit
 • H. Berkhof: leven, werk, actualiteit
 • Dietrich Bonhoeffer: leven, werk, actualiteit
 • Eberhard Jüngel: leven, werk, actualiteit
 • ‘God als het geheim van de wereld’: De theologie van Jüngel
 • Stanley Hauerwas: profeet van deze tijd?

De traditie

 • De Heidelbergse catechismus: inhoud en toekomst van een 450-jarige

Grote filosofen

 • Blaise Pascal: de redenen van het hart
 • Immanuel Kant en het spreken over God
 • Johann Georg Hamann
 • Hegel en de theologie
 • Kierkegaard en de theologie
 • Martin Heidegger en de theologie
 • Charles Taylor en zijn boek ‘A secular age’ / ‘Een seculiere tijd’

Wat geloven we?

 • Bestaat God, en hoe dan?
 • Is God een persoon?
 • ‘God is dood’: een geloofsuitspraak?
 • Religie en geloof: een bruikbaar onderscheid?
 • De God van de Bijbel en de God van de filosofen
 • Wat is geloven?
 • Kerk en Israël
 • Schepping en evolutie
 • God de Almachtige: kunnen we dat nog belijden?
 • Wie was en wie is Jezus voor ons?
 • Rechtvaardiging en heiliging: de actualiteit van een oude onderscheiding

Praktijk

 • Heeft de (kinder)doop toekomst?
 • Het heilig Avondmaal / de maaltijd van de Heer
 • Het ambt in en uit de crisis
 • Vrouw en ambt
 • Homoseksualiteit en kerk
 • Heeft de preek toekomst?
 • De zin van de klassieke hervormde (gereformeerde) liturgie
 • Catechese als concentratie en inwijding
 • Het gebed en het leven van de ziel
 • De toekomst van het Nederlandse christendom
 • Christenen in de politiek en de publieke ruimte

Literatuur en film

 • De poëzie van Gerrit Achterberg
 • Kieslowski over de tien geboden
 • Ingmar Bergman over de afwezigheid van God

Overig

 • Evangelie als Provocatie. Naar aanleiding van mijn boek ‘Provocatie. Over de zin van God en geloof’.